Abyss Dweller
WATER
Abyss Dweller
Cư dân vực sâu
  • ATK:
  • 1700

  • DEF:
  • 1400

  • Lượt xem:
  • 2351
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top