Against the Wind
Spell Normal
Against the Wind
  • Archetype:
  • Blackwing

  • Lượt xem:
  • 524
Hiệu ứng (VN):

Chọn 1 "Blackwing" trong Mộ của bạn. Gây sát thương bằng ATK của quái thú đã chọn và cộng nó lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Select 1 "Blackwing" monster in your Graveyard. Take damage equal to the ATK of the selected monster, and add it to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top