Allure of Darkness
Spell Normal
Allure of Darkness
  • Lượt xem:
  • 1434
Hiệu ứng (VN):

Rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi tay bạn, hoặc, nếu bạn không có bất kỳ quái thú Dark nào trên tay, hãy gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

Draw 2 cards, then banish 1 DARK monster from your hand, or, if you do not have any in your hand, send your entire hand to the GY.

Bản dịch này có đúng không ?
Top