Altergeist Marionetter
LIGHT 4
Altergeist Marionetter
Ma quấy nhiễu mạng Marionetter
  • Archetype:
  • Altergeist

  • ATK:
  • 1600

  • DEF:
  • 1700

  • Lượt xem:
  • 1647
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Úp 1 "Altergeist" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển và 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Marionetter" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Set 1 "Altergeist" Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can target 1 "Altergeist" card you control and 1 "Altergeist" monster in your GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only use this effect of "Altergeist Marionetter" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top