Altergeist Meluseek
WATER 1
Altergeist Meluseek
Ma quấy nhiễu mạng Meluseek
  • Archetype:
  • Altergeist

  • ATK:
  • 500

  • DEF:
  • 300

  • Lượt xem:
  • 1385
Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top