Altergeist Silquitous
WIND2
Altergeist Silquitous
Ma quấy nhiễu mạng Silquitous
  • Archetype:
  • Altergeist

  • ATK:
  • 800

  • DEF:
  • 1500

  • Lượt xem:
  • 1373
Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển lên tay, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Silquitous" một lần cho mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can return 1 other "Altergeist" card you control to the hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add that card to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Silquitous" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top