Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
WIND 7
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
Tướng Hoa quốc - Quan Vân trung thành
  • Archetype:
  • Ancient Warriors

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 1800

  • Lượt xem:
  • 1276
Hiệu ứng (VN):

Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If only your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your hand. Your opponent cannot target other "Ancient Warriors" monsters you control with card effects. If your opponent controls more monsters than you do: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top