Balancer Lord
LIGHT 4
Balancer Lord
Chúa bằng tải
  • ATK:
  • 1700

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 1487
Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Cyberse, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Balancer Lord" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can pay 1000 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 Cyberse monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) If this card is banished: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You can only use this effect of "Balancer Lord" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top