Black Rose Dragon
FIRE 7
Black Rose Dragon
Rồng hoa hồng đen
  • Archetype:
  • Rose Dragon

  • ATK:
  • 2400

  • DEF:
  • 1800

  • Lượt xem:
  • 1507
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top