Black-Winged Dragon
DARK8
Black-Winged Dragon
  • ATK:
  • 2800

  • DEF:
  • 1600

  • Lượt xem:
  • 1263
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Nếu bạn nhận sát thương từ hiệu ứng của lá bài, hãy đặt 1 Máy đếm lông vũ màu đen trên lá bài này. Lá bài này mất 700 ATK cho mỗi Counter lông đen trên nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ tất cả các Counter Lông đen trên lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu đó mất 700 ATK cho mỗi Black Feather Counter mà bạn loại bỏ, và nếu nó làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với ATK bị mất bởi hiệu ứng này.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If you would take damage from a card effect, place 1 Black Feather Counter on this card instead. This card loses 700 ATK for each Black Feather Counter on it. Once per turn: You can remove all Black Feather Counters on this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; that target loses 700 ATK for each Black Feather Counter you removed, and if it does, inflict damage to your opponent equal to the ATK lost by this effect.

Bản dịch này có đúng không ?
Top