Blackwing - Brisote the Tailwind
DARK5
Blackwing - Brisote the Tailwind
  • Archetype:
  • Blackwing

  • ATK:
  • 1200

  • DEF:
  • 1800

  • Lượt xem:
  • 408
Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều "Blackwing" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Nhận được 600 LP.Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more face-up "Blackwing" monsters you control were destroyed this turn, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is sent to the Graveyard as a Synchro Material: Gain 600 LP.

Bản dịch này có đúng không ?
Top