Blackwing - Pinaki the Waxing Moon
DARK3
Blackwing - Pinaki the Waxing Moon
  • Archetype:
  • Blackwing

  • ATK:
  • 1200

  • DEF:
  • 1000

  • Lượt xem:
  • 594
Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro "Blackwing" Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó từ sân trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Blackwing" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Blackwing - Pinaki the Waxing Moon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Pinaki the Waxing Moon" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as a Synchro Material, except for the Synchro Summon of a "Blackwing" Synchro Monster. During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there from the field this turn: You can add 1 "Blackwing" monster from your Deck to your hand, except "Blackwing - Pinaki the Waxing Moon". You can only use this effect of "Blackwing - Pinaki the Waxing Moon" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top