Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng
  • Archetype:
  • Book of

  • Lượt xem:
  • 2993
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

Bản dịch này có đúng không ?
Top