Boon of the Meklord Emperor
Spell Normal
Boon of the Meklord Emperor
  • Archetype:
  • Meklord

  • Lượt xem:
  • 785
Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú ngửa duy nhất trên sân là 2 "Meklord" : Rút 2 lá bài. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

If the only face-up monsters on the field are 2 "Meklord" monsters: Draw 2 cards. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top