Bottomless Trap Hole
Trap Normal
Bottomless Trap Hole
Hang rơi không đáy
  • Archetype:
  • Hole

  • Lượt xem:
  • 1583
Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top