Bownty
Spell Quick
Bownty
Tiền thưởng chó
  • Lượt xem:
  • 682
Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú tấn công của bạn phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Chọn vào 1 lá bài trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đã thêm khi nó nằm trong tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bownty" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If your attacking monster destroys an opponent's monster by battle: Target 1 card in your GY; add it to your hand, but for the rest of this turn you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as the added card had once it was in your hand. You can only activate 1 "Bownty" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top