Brionac, Dragon of the Ice Barrier
WATER 6
Brionac, Dragon of the Ice Barrier
Rồng hàng rào băng, Brionac
  • Archetype:
  • Ice Barrier

  • ATK:
  • 2300

  • DEF:
  • 1400

  • Lượt xem:
  • 1215
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại những lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can discard any number of cards to the GY, then target the same number of cards your opponent controls; return those cards to the hand. You can only use this effect of "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top