Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
FIRE4
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
  • Archetype:
  • Fire Fist

  • ATK:
  • 1700

  • DEF:
  • 1000

  • Lượt xem:
  • 746
Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi tổng cộng 2 lá bài "Fire Fist" / "Fire Formation" từ tay của bạn và / hoặc mặt ngửa trên sân của bạn vào Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your Graveyard: You can send a total of 2 "Fire Fist" / "Fire Formation" cards from your hand and/or face-up on your side of the field to the Graveyard; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use the effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top