Brotherhood of the Fire Fist - Panda
FIRE5
Brotherhood of the Fire Fist - Panda
  • Archetype:
  • Fire Fist

  • ATK:
  • 2100

  • DEF:
  • 400

  • Lượt xem:
  • 849
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn kích hoạt Bài "Fire Formation" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire Fist" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Panda", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Fire Fist" Nếu "Fire Fist" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể gửi 1 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Panda" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If you activate a "Fire Formation" Spell/Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Fire Fist" monster from your GY, except "Brotherhood of the Fire Fist - Panda", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Fire Fist" monsters. If a "Fire Fist" monster(s) you control would be destroyed by your opponent's card effect, you can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY instead. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Panda" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top