Brute Enforcer
DARK
Brute Enforcer
Người thi hành thô bạo
  • ATK:
  • 1600

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1375

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng
Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top