Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên
  • Lượt xem:
  • 5203
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top