Castel, the Skyblaster Musketeer
WIND
Castel, the Skyblaster Musketeer
Tay súng trời, chim Castel
  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 1500

  • Lượt xem:
  • 1076
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top