Compulsory Evacuation Device
Trap Normal
Compulsory Evacuation Device
Thiết bị sơ tán bắt buộc
  • Lượt xem:
  • 2481
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top