Concentrating Current
Spell Quick
Concentrating Current
Dòng điện tập trung
  • Lượt xem:
  • 1321
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với DEF hiện tại của nó, cho đến khi kết thúc lượt này. Những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 face-up monster you control; it gains ATK equal to its current DEF, until the end of this turn. Other monsters you control cannot attack during the turn you activate this card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top