Constellar Pleiades
LIGHT
Constellar Pleiades
Pleiades thiêng liêng
  • Archetype:
  • Constellar

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 1500

  • Lượt xem:
  • 1380
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú LIGHT Cấp 5
Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top