Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
  • Lượt xem:
  • 1598
Hiệu ứng (VN):

Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.Hiệu ứng gốc (EN):

Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top