Crackdown
Trap Continuous
Crackdown
Bắt vật lớn
  • Lượt xem:
  • 2960
Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top