Crusadia Equimax
LIGHT
Crusadia Equimax
Thánh vệ tự chinh Equimax
  • Archetype:
  • Crusadia

  • ATK:
  • 2000

  • LINK-3
  • Lượt xem:
  • 1608

Mũi tên Link:

Trên

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top