Cyberse Quantum Dragon
DARK 7
Cyberse Quantum Dragon
Rồng lượng tử mạng điện tử
  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 1537
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.

Bản dịch này có đúng không ?
Top