Decode Talker
DARK
Decode Talker
Người xử mã
  • Archetype:
  • Code Talker

  • ATK:
  • 2300

  • LINK-3
  • Lượt xem:
  • 7120

Mũi tên Link:

Trên

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Hiệu ứng
Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top