Deep Sea Diva
WATER 2
Deep Sea Diva
Danh ca biển-sâu
  • ATK:
  • 200

  • DEF:
  • 400

  • Lượt xem:
  • 1054
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
Top