Destiny HERO - Dystopia
DARK 8
Destiny HERO - Dystopia
Anh hùng định mệnh - Phản địa đàng
  • Archetype:
  • Destiny HERO

  • ATK:
  • 2800

  • DEF:
  • 2400

  • Lượt xem:
  • 1882
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú "Destiny HERO"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của mục tiêu đó. Nếu ATK hiện tại của lá bài này khác với ATK ban đầu của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK của lá bài này sẽ bằng ATK ban đầu của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destiny HERO - Dystopia" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 "Destiny HERO" monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Destiny HERO" monster in your GY; inflict damage to your opponent equal to that target's ATK. If this card's current ATK is different from its original ATK (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 card on the field; destroy it, and if you do, this card's ATK becomes equal to this card's original ATK. You can only use each effect of "Destiny HERO - Dystopia" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top