Dimension Shifter
DARK6
Dimension Shifter
Người đỏi không gian
  • ATK:
  • 1200

  • DEF:
  • 2200

  • Lượt xem:
  • 2493
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.

Bản dịch này có đúng không ?
Top