Dinowrestler Pankratops
EARTH7
Dinowrestler Pankratops
Đô vật khủng long Pankratops
  • Archetype:
  • Dinowrestler

  • ATK:
  • 2600

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1667
Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dinowrestler Pankratops" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Dinowrestler" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dinowrestler Pankratops" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Dinowrestler Pankratops" once per turn this way. (Quick Effect): You can Tribute 1 "Dinowrestler" monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Dinowrestler Pankratops" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top