Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

12

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Machine

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 3000

 • Lượt xem:
 • 5529Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 12
Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.


Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder - TCG
Giá trị của Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
Cardmarket
733200 VND
Tcgplayer
690665 VND
Ebay
469765 VND
Amazon
362135 VND
Coolstuffinc
563765 VND
Các set có Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
(UR)2021 Tin of Ancient Battles
378115 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 18
0 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 18 (POR)
0 VND
(ScR)Phantom Rage
1226935 VND
(StR)Phantom Rage
723095 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder trong Duel Links

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder trong Duel LinksThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder trong Master Duel
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở TCG

Deck sử dụng Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder trong TCG