Draco Berserker of the Tenyi
DARK 8
Draco Berserker of the Tenyi
Thiên uy long quỷ thần
  • Archetype:
  • Tenyi

  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 2237
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top