Draco Masters of the Tenyi
LIGHT
Draco Masters of the Tenyi
Thiên uy long quyền thánh
  • Archetype:
  • Tenyi

  • ATK:
  • 2600

  • LINK-3
  • Lượt xem:
  • 1285

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Link
Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú Hiệu ứng. Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào khác: Bạn có thể phá huỷ quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú không có Hiệu ứng mà bạn điều khiển và / hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Draco Masters of the Tenyi" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters, including a Link Monster Cannot be destroyed by battle with an Effect Monster. If you control no other Effect Monsters: You can destroy Effect Monsters your opponent controls, up to the number of non-Effect Monsters you control and/or in your GY. You can only use this effect of "Draco Masters of the Tenyi" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top