El Shaddoll Wendigo
WIND 6
El Shaddoll Wendigo
Thần búp bê bóng đêm Wendigo
  • Archetype:
  • Shaddoll

  • ATK:
  • 200

  • DEF:
  • 2800

  • Lượt xem:
  • 1289
Hiệu ứng (VN):

1 "Shaddoll" + 1 quái thú GIÓ
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; lượt này, nó không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "El Shaddoll Wendigo" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Shaddoll" monster + 1 WIND monster Must first be Fusion Summoned. (Quick Effect): You can target 1 monster you control; this turn, it cannot be destroyed by battle with an opponent's Special Summoned monster. You can only use this effect of "El Shaddoll Wendigo" once per turn. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top