Enemy Controller
Spell Quick
Enemy Controller
Điều khiển địch
  • Lượt xem:
  • 3252
Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.

Bản dịch này có đúng không ?
Top