Evil Eye Domain - Pareidolia
Spell Field
Evil Eye Domain - Pareidolia
Thành trì mắt ác - Pareidolia
  • Archetype:
  • Evil Eye

  • Lượt xem:
  • 989
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong damage calculation, nếu "Evil Eye" của bạn bị tấn công, trong khi "Evil Eye of Selene" đang ở trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn: Bạn có thể làm cho thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận được từ chiến đấu này cũng gây ra cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Evil Eye" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can add 1 "Evil Eye" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during damage calculation, if your "Evil Eye" monster is attacked, while "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone: You can make the battle damage you take from this battle also inflicted to your opponent. If this card in the Field Zone is destroyed by card effect: You can target 1 "Evil Eye" monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top