Evil Eye Reemergence
Spell Normal
Evil Eye Reemergence
Mắt ác tái xuất
  • Archetype:
  • Evil Eye

  • Lượt xem:
  • 1067
Hiệu ứng (VN):

Triệu hồi Đặc biệt 1 "Familiar of the Evil Eye Token" (Quái thú / TỐI / Cấp 1 / Công kích 400 / Công suất 400) hoặc, nếu "Evil Eye of Selene" nằm trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 thay thế, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu "Evil Eye" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng bài trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil Eye Reemergence" một lần trong mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Special Summon 1 "Familiar of the Evil Eye Token" (Fiend/DARK/Level 1/ATK 400/DEF 400), or, if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone, you can Special Summon 2 instead, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except Fiend monsters. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Evil Eye" Spells/Traps you control with card effects this turn. You can only use each effect of "Evil Eye Reemergence" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top