Evil Eye Repose
Spell Continuous
Evil Eye Repose
Mắt ác tĩnh lại
  • Archetype:
  • Evil Eye

  • Lượt xem:
  • 845
Hiệu ứng (VN):

Khi bạn kích hoạt lá bài này: Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Evil Eye" khỏi Mộ của bạn; rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, sau khi Damage Calculation, nếu "Evil Eye" được trang bị "Evil Eye of Selene" tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 trong số các lá bài "Evil Eye" trả lại chúng xuống Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye Repose" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When you activate this card: You can banish 1 "Evil Eye" card from your GY; draw 1 card. Once per turn, after damage calculation, if your "Evil Eye" monster equipped with "Evil Eye of Selene" attacked an opponent's monster: You can banish that opponent's monster. If this card in the Spell & Trap Zone is destroyed by card effect: You can target up to 3 of your banished "Evil Eye" cards; return them to the GY. You can only activate 1 "Evil Eye Repose" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top