Evil Eye of Gorgoneio
Spell Equip
Evil Eye of Gorgoneio
Con mắt ác Gorgoneio
  • Archetype:
  • Evil Eye

  • Lượt xem:
  • 1129
Hiệu ứng (VN):

Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye of Gorgoneio" mỗi lượt. Tên của lá bài này trở thành "Evil Eye of Selene" khi ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Trong khi LP của bạn thấp hơn đối thủ, quái thú được trang bị sẽ nhận được ATK bằng với sự khác biệt. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi xuống Mộ 1 lá bài "Evil Eye" ; thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Gorgoneio". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Gorgoneio" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Equip only to an "Evil Eye" monster. You can only activate 1 "Evil Eye of Gorgoneio" per turn. This card's name becomes "Evil Eye of Selene" while in the Spell & Trap Zone. While your LP are lower than your opponent's, the equipped monster gains ATK equal to the difference. You can banish this card from your GY and discard 1 "Evil Eye" card; add 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Evil Eye of Gorgoneio". You can only use this effect of "Evil Eye of Gorgoneio" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top