Evilswarm Exciton Knight
LIGHT
Evilswarm Exciton Knight
Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
  • Archetype:
  • Lswarm

  • ATK:
  • 1900

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1780
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top