Expendable Dai
Trap Normal
Expendable Dai
Gã hiến mạng
  • Lượt xem:
  • 852
Hiệu ứng (VN):

Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.Hiệu ứng gốc (EN):

Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top