Fiend Griefing
Trap Normal
Fiend Griefing
Quỷ than vãn
  • Lượt xem:
  • 884
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Loại quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 monster in your opponent's Graveyard; shuffle it into the Deck, then you can send 1 Fiend-Type monster from your Deck to the Graveyard.

Bản dịch này có đúng không ?
Top