Fiendish Chain
Trap Continuous
Fiendish Chain
Xích quỷ
  • Lượt xem:
  • 1366
Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top