Fiendish Rhino Warrior
EARTH 3
Fiendish Rhino Warrior
Chiến sĩ tê giác quỷ
  • ATK:
  • 1400

  • DEF:
  • 900

  • Lượt xem:
  • 1203
Hiệu ứng (VN):

Quái thú quái thú mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior", quái", không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Fiend từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fiendish Rhino Warrior" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Fiend monsters you control, except "Fiendish Rhino Warrior", cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the GY: You can send 1 Fiend monster from your Deck to the GY, except "Fiendish Rhino Warrior". You can only use this effect of "Fiendish Rhino Warrior" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top