Fire Formation - Domei
Spell Continuous
Fire Formation - Domei
  • Archetype:
  • Fire Formation

  • Lượt xem:
  • 926
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual Chiến binh từ tay của mình, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của nó. Nếu lá bài ngửa này được gửi từ Vùng Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fire Fist" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fire Formation - Domei" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Domei" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can Ritual Summon 1 Beast-Warrior Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. If this face-up card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can target 1 "Fire Fist" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Fire Formation - Domei" once per turn. You can only activate 1 "Fire Formation - Domei" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top