Fire Formation - Gyokkou
Spell Continuous
Fire Formation - Gyokkou
Vũ điệu cháy - Ngọc Xung
  • Archetype:
  • Fire Formation

  • Lượt xem:
  • 1246
Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
Top